PKN
Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn
 
Wijkdeel Apeldoorn West Wijkdeel Apeldoorn West

Wijkgemeente Goede Herderkerk

De wijkgemeente Goede Herderkerk is onderdeel van de PKN Apeldoorn. 

- Voorzitter Wijkgemeente:
de heer A. Esmeijer

- Scriba:
de heer J. van Beek
email:

- Predikant:
mevr. ds. C.P.A.E. Jans
tel.nr. 06 39 18 36 39
e-mail:
vrije dagen: maandag en zaterdag

De Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur.

- Wijkkas
Het bankrekeningnummer van de wijkkas is NL11RABO0394000277, t.n.v. Goede Herderkerk.

Mandala

Het pastoraat in het verzorgingshuis Mandala wordt niet verzorgd door de wijkpredikant, maar door Mw. N. Blaauw - Saman. Gemeenteleden die in Mandala woonachtig zijn, kunnen rechtstreeks met haar contact opnemen. Ook bij overlijden is zij het eerste aanspreekpunt.

Oecumene

Interkerkelijke samenwerking is er met de R. K. Emmaüsparochie, de Vrije Evangelische en de Baptisten gemeente. Elk jaar houden we zo mogelijk gezamenlijke diensten. Geheel oecumenisch is het gespreksgroepenprogramma, dat elk jaar in de maand september in het blad "Verdieping in West" wordt gepresenteerd. We streven in de toekomst naar intensivering van de samenwerking.

 
Faciliteiten Faciliteiten

Autodienst

Wie niet met eigen vervoer of op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen en gebruik wil maken van de autodienst, kan zich wenden tot de contactpersonen:

Hr. M. Huisman

Oppasdienst

De kinderoppas is bestemd voor kinderen tot vier jaar. Contactpersoon: Mw. C. van Rijssen

Bloemendienst

Als groet van de gemeente worden zondags, als teken van meeleven, vanuit de kerkdienst bloemen gebracht bij gemeenteleden die in het bijzonder onze aandacht hebben.

Contactpersonen: Mw. G. Boon en Mw. A. Schimmel of mw. T. Hendriks.

Casetteopnames

Van de kerkdiensten worden cassetteopnames gemaakt. U kunt van de laatstgehouden dienst op verzoek een bandje beluisteren.Ook is het mogelijk bandopnames te laten maken van bijzondere diensten. Contactpersoon: Dhr.J.v.d. Berg.

Kerkomroep

De kerkdiensten van de Goede Herderkerk zijn ook via internet op Kerkomroep.nl te beluisteren en te downloaden.

Geluidsregeling

De bediening van de geluidsapparatuur wordt door vrijwilligers verzorgd.

Contactpersoon: Dhr. J. v.d. Berg

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is gevestigd in de Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE, tel. 3557678

Het kerkelijk bureau is er om alle administratieve zaken van de kerken in Apeldoorn te verzorgen. U kunt er terecht voor informatie over attestaties, doop, huwelijk, uitvaart, kerkdiensten, collectebonnen en andere kerkelijke zaken.

Het Kerkelijk Bureau is geopend op maandag, dinsdag en woensdag van 8:30 tot 12:30. Donderdag en vrijdag is het Kerkelijk Bureau gesloten.

PKN Apeldoorn

In 2004 vormden de Gereformeerde Kerk van Apeldoorn, de Hervormde Gemeente Apeldoorn en het Loo en de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn een federatie.

Na jarenlange samenwerking zijn ze nu officieel een PKN.

Ten dienste van het beleid, dat de gehele gemeente Apeldoorn betreft, functioneren de volgende vergaderingen:

 • de Algemene Kerkenraad,
  scriba: Dhr. J. v.d. Haar
  Postadres: Kerkelijk bureau
   
 • de Verenigde Centrale Diaconie,
  diaconaal consulente:
   
 • het College van Beheer,
  secretaris: Dhr H. Kloosterziel
  Postadres: Kerkelijk bureau

 

 
Verhuizing naar “kleinschalige woonvormen” Verhuizing naar “kleinschalige woonvormen”

Bij een verhuizing naar een woonvorm “kleinschalig” wonen van Zorggroep Apeldoorn, worden gemeenteleden met ingang van oktober automatisch als voorkeurlid overgeschreven naar hun oude wijkgemeente. Woonvormen “kleinschalig” wonen van Zorggroep Apeldoorn zijn:

De Windkanter, De Woonhaven, De Viermaster, Heerenhof en Pachterserf aan de Sprenkelaarshof, Casa Bonita en Randerode.

Wanneer u geen voorkeurlid bij uw oude wijkgemeente wilt worden, dient u dit bij het kerkelijk bureau aan te geven.

 
ANBI Gegevens Goede Herderkerk ANBI Gegevens Goede Herderkerk

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn is onderdeel van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en is hierdoor een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van de groepsbeschikking die door de belastindienst is afgegeven aan de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

Onze Anbi-gegevens:
Protestantse Gemeente Apeldoorn, Wijkgemeente Goede Herderkerk, RSIN nummer: 002531483.
(RSIN = Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Contactgegevens:
Protestantse Gemeente Apeldoorn
Wijkgemeente Goede Herderkerk
Asselsestraat 199
7312 CS Apeldoorn
Tel. 055-3554968


Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 1 predikant, 10 ouderlingen, 9 diakenen en 4 ouderling/kerkrentmeesters.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan GHK 2012-2016.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling
De doelstelling van de Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn is verantwoord in het Beleidsplan 2012-2016 en is gepubliceerd op deze website. U vindt het beleidsplan via deze link:
Beleidsplan GHK 2012-2016

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Op onze website www.goedeherderkerk.info vindt u verslagen en overzichten van onze activiteiten.

Anbi staat van baten en lasten Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn.
 Jaarrkening 2017 inclusief Resultatenrekening 2017 met begroting 2018.
Begroting 2019 Goede Herderkerk

 
Wat gebeurt er Wat gebeurt er

 

Inhoud

 

Wat gebeurt er in onze kerk.

De Goede Herderkerk is het kerkgebouw van de Protestantse gemeente van Apeldoorn-West.

Behalve voor de zondagse kerkdienst zijn er in de week diverse bijeenkomsten van gemeenteleden.
De kerkdeuren staan open voor iedereen, gemeentelid maar óók voor een ieder die een kijkje wil komen nemen.

En is er dan iets wat u wilt weten? Vraag er naar, de mensen geven u graag antwoord!

Hoe ziet een eredienst er uit.

Als u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren. Een kerkdienst volgt een vaste, bepaalde oude liturgie. Als er een gedrukt of gestencild blad is noemen we dit een "Orde van Dienst".
In de kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een eredienst,  Hier horen wij de blijde boodschap van het Evangelie.

Voor de dienst wordt er door de organist gespeeld. Als de predikant en de dienstdoende leden van de kerkeraad binnen zijn, volgt de verwelkoming door de ouderling van dienst en worden er twee kaarsen aangestoken door de kaarsenkinderen. Daarna is er een moment van stilte waarna de organist nog een passend muziekstuk ten gehore brengt.
De dienst begint met een intochtslied. Dit is meestal een Psalm. Hierna volgt een groet door de dominee gevolgd door het Kyrië gebed: een gebed om vergeving van wat er de afgelopen week verkeerd is geweest en voor de nood van de wereld, waarna er een loflied gezongen wordt.
Er is hierna een moment met de kinderen die naar de Kindernevendienst gaan. 
De dienst wordt vervolgd met een gebed bij de opening van de Bijbel. Er zijn meestal twee lezingen: één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament, waarna een lied gezongen wordt dat aansluit bij de lezingen.
Aansluitend wordt door de dominee de preek gehouden, gevolgd door een lied.
Daarna wordt het zgn. dankgebed gebeden voor alle goeds dat we ontvangen hebben en waarin voorbeden worden gedaan; dit wordt gevolgd door een stil gebed waarin ieder persoonlijk in stilte kan bidden. De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
De dienst word besloten met het zgn. slotlied. Vooraf wordt er eerst gecollecteerd: de eerste rondgang is voor een diaconaal doel, de tweede rondgang is voor de kerk in Apeldoorn.
Door het uitspreken van de zegen door de predikant is de dienst afgesloten.
Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor een steeds wisselend doel.

Naast het Liedboek voor de Kerken wordt er uit diverse andere bundels gezongen. Er is dan ook wekelijks een orde van dienst waarbij een zondagsbrief is gevoegd met mededelingen voor de gemeenteleden.

Er kan in een dienst de doop bediend worden. Dit gebeurt altijd in het begin van de dienst.

De viering van het Heilig Avondmaal viering vindt plaats na het lied na de preek. In onze kerk wordt het Avondmaal in de lopende vorm gevierd. 

Als u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met de scriba van de wijkkerkenraad.

 

 
 
 
Nieuws

 
Liturgie en Zondagsbrief
De liturgie en de zondagsbrief voor 9 december 2018 kunt u hier ophalen. De oudere exemplaren van liturgieën kunt u vinden onder Documenten. Als u daar niet vindt wat u zoekt, e-mailt u dan naar onderstaand adres. Dan vinden we een oplossing.

Kopij voor de zondagsbrief inleveren uiterlijk  donderdag 19.00 op e-mail:
 
Kerkdiensten nu ook via internet te beluisteren
De diensten in de Goede Herderkerk zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl.

Op de ipad of iphone kunt u gebruik maken van de gratis Kerkomroep app.

Ook voor Android gebruikers is er een gratis Kerkomroep app beschikbaar.

 
Verdieping in West
Het programma Verdieping in West 2018 - 2019 is beschikbaar. U kunt het vinden bij  "Activiteiten" bij Leren". of het programma direct bekijken bij "Documenten".
Let op!. per 1 november is het programma aangepast, de lezing van Pier Slump over "Wat is waarheid?" is niet op woensdag 28 november maar op dinsdag 27 november 2018.
 
 
Gegevens predikant
 ds. C.P.A.E. (Annelies) Jans,
 Saffierstraat 34
 7314 HK  Apeldoorn
 tel. nr. 06 39 18 36 39
 E-mail:
 Vrije dag: maandag en zaterdag  
 
ANBI Gegevens
Hier vind u alle ANBI gegevens met betrekking tot de Goede Herderkerk.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.