Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Namens het moderamen

Namens het moderamen

Lieve gemeenteleden,

Allereerst wensen we dat het goed met u gaat en dat u gezond bent!
Als moderamen van de wijkgemeente Goede Herderkerk volgen we alle ontwikkelingen
rondom Covid-19 natuurlijk op de voet. Ds. Annelies verwees in haar bericht vanuit de
pastorie al naar de hoopvolle persconferentie die Mark Rutte gaf op 6 mei. Heel
langzaamaan, stap voor stap, gaan we weer voorzichtig open. Wat betekent dit voor
kerkelijke bijeenkomsten?

Samengevat betekent dit dat er voorzichtig weer erediensten gehouden kunnen worden
vanaf 1 juni met maximaal 30 personen en vanaf 1 juli met maximaal 100 personen, inclusief
predikant, ambtsdragers, organist, koorleden, koster en andere ondersteuners.

Voortzetting gezamenlijke vieringen in de Grote Kerk

Als moderamina van de Goede Herderkerk, Grote Kerk en de Jachtlaankerk hebben we deze
nieuwe situatie besproken. We zijn verheugd dat we langzaamaan weer naar opening van de
kerkgebouwen gaan. We concludeerden echter ook dat de strenge voorschriften die gelden
voor het houden van de erediensten veel beperkingen met zich mee brengen en een (te)
grote druk legt op de praktische uitvoerbaarheid van de erediensten met aantallen van 30
en later met 100 personen.
Als moderamina hebben we daarom gezamenlijk besloten dat we tot en met 6 september
aanstaande gezamenlijke vieringen houden vanuit de Grote Kerk, net zoals we dat nu doen.
Dus online met beeld en geluid. De drie vaste predikanten zullen om de beurt in de vieringen
voorgaan.

Met ingang van 1 juli aanstaande worden per zondag 75 gemeenteleden uitgenodigd om de
eredienst bij te wonen. Er is voor gekozen om dat per toerbeurt te doen. Dus van de
wijkgemeente waarvan de wijkpredikant die zondag voorgaat worden gemeenteleden
uitgenodigd.
Als voorbeeld: wanneer onze wijkpredikant Ds. Annelies voorgaat in de Grote kerk, worden
75 gemeenteleden van de Goede Herderkerk uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Over
de manier waarop de uitnodiging zal plaatsvinden wordt u binnenkort geïnformeerd. De
Wijkkerkenraad van de Goede Herderkerk zal hierover op 10 juni aanstaande vergaderen.

Dit zijn moeilijke besluiten. Wij vinden dat er goede argumenten zijn die de genomen
besluiten ondersteunen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid van onze
gemeenteleden en we willen de risico’s zo klein mogelijk houden. Tegelijkertijd willen we
tegemoetkomen aan het verlangen van veel van onze gemeenteleden om fysiek naar de kerk
te komen. Door dit besluit te nemen kan dat. De Grote Kerk beschikt over een grote ruimte
en voldoet goed als ‘dienstplek’ waar een dienst met 100 kerkgangers gehouden kan worden
conform de richtlijnen van het RIVM en de PKN. Verder zijn alle faciliteiten zoals geluid én
beeld in de Grote Kerk op orde. De GHK kan dit niet op korte termijn zelf realiseren. Op deze
manier kunnen alle gemeenteleden worden bereikt en kan continuïteit en herkenbaarheid
worden verzekerd.

We vinden het belangrijk om uit te drukken dat we erg blij zijn met de uitstekende
samenwerking die wij hebben met de Jachtlaankerk en de Grote Kerk. Geweldig toch dat we,
ook in moeilijke tijden en omstandigheden zoals nu, elkaar de hand reiken om samen te
kunnen komen rond het evangelie van Jezus Christus. De gastvrijheid van de Grote Kerk om
gebruik te blijven maken van hun kerkgebouw wordt enorm gewaardeerd.

Openstellen Goede Herderkerk op elke woensdagmiddag

We missen ons eigen kerkgebouw in deze moeilijke periode. Daarom zal ons kerkgebouw als
‘open-kerk’ vanaf 1 juni op elke woensdag van 15.00 tot 17.00 uur opengesteld worden.
Mensen kunnen dan even binnenlopen om bijvoorbeeld een kaarsje te branden, uit de bijbel
te lezen, iets op te schrijven, naar een organist te luisteren, of gewoon om even rustig te
zitten. Dit zal natuurlijk gedaan worden op een manier die aan de voorschriften voldoet. De
kerkzaal zal qua inrichting daarop worden aangepast en er zullen mensen zijn die de
bezoekers zullen begeleiden. U bent van harte welkom!

Wanneer de ontwikkelingen rond Covid-19 aanleiding geven tot wijziging van de besluiten,
dan wordt u daarover uiteraard direct geïnformeerd.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, schroomt u dan niet om
contact op te nemen met onze scriba Johan van Beek ().

Chris Dijkens