Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Uit het Moderamen september 2020 – maatregelen corona

Uit het Moderamen

Zeer waarschijnlijk hebt u op 28 september jongstleden ook geluisterd naar de persconferentie van minister-president Rutte over het verloop van de Coronacrisis en de noodzakelijke aanscherping van beschermende maatregelen naar aanleiding van de verslechterde situatie in het land. Als Moderamen van de Wijkgemeente Goede Herderkerk volgen wij de ontwikkelingen op de voet en hebben besproken welke gevolgen de maatregelen hebben voor onze wijkgemeente. Uit de persconferentie blijkt dat ‘religieuze bijeenkomsten’ uitgezonderd zijn van de verscherping van de maatregelen. Dat is op zich goed nieuws, maar het benadrukt ook weer dat we alert moeten blijven op de gezondheid van ons allemaal.

Zondagse erediensten blijven doorgang vinden, maar …. met een extra maatregel!

De genoemde uitzondering betekent dat zondagse erediensten in de Goede Herderkerk doorgang kunnen vinden. Dit geldt ook voor de ‘Open Kerk’ op de woensdagmiddag. Belangrijk blijft uiteraard dat de geldende maatregelen voor het kerkbezoek strikt worden nageleefd en dat de aanwijzingen van de ‘rode hesjesdragers’ voor en na de dienst en tijdens de Open Kerk moeten worden opgevolgd.

In aanvulling op de maatregelen die op 28 september werden uitgevaardigd, heeft de regering op 30 september jongstleden het dringend advies gegeven om mondkapjes te dragen in publieke gebouwen. Als Goede Herderkerk nemen we dat advies ook over. Dit betekent dat wij van de gemeenteleden vragen om een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk. Juist dan, omdat er dan bewegingen zijn van gemeenteleden tijdens het lopen door de kerk. Tijdens de dienst mag het mondkapje afgedaan worden, maar het staat de gemeenteleden natuurlijk vrij om het mondkapje ook tijdens de viering te dragen. Mondkapjes zijn te krijgen bij de ingang van de kerk wanneer u er zelf nog niet over beschikt.

Vanzelfsprekend zijn de zondagse erediensten ook te volgen via ‘Kerkomroep’ wanneer gemeenteleden besluiten om de diensten vanuit huis mee te maken.

 Niet noodzakelijke bijeenkomsten en activiteiten worden voorlopig opgeschort!

De door de regering uitgevaardigde en verscherpte maatregelen hebben ook geleid tot een besluit van het Moderamen om alle niet noodzakelijke bijeenkomsten en activiteiten die geen directe relatie hebben met de zondagse eredienst en de ‘Open Kerk’, vanaf nu tot nader bericht op te schorten. Dit is verdrietig en het is een besluit dat niet lichtvaardig is genomen. Wij vinden echter dat dit besluit past in de afgekondigde regeringsmaatregel en de eigen verantwoordelijkheid om besmettingsrisico’s minimaal te houden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er vanavond, 2 oktober, géén ‘Movies that Matter’ filmavond zal zijn.

Hoe verder?

Zoals door de premier werd aangekondigd, zal er over drie weken weer een persconferentie zijn waarin de balans ten aanzien van de Covid-19 situatie in Nederland opnieuw wordt opgemaakt. Wij zullen de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet blijven volgen. Mocht het gevoerde beleid de komende paar weken wijzigen, of wanneer de persconferentie over 3 weken tot inzichten leidt met gevolgen voor de Goede Herderkerk, dan zullen we u daar uiteraard direct over informeren.

 

Houd moed, heb lief!