Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn is onderdeel van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en is hierdoor een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van de groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

Onze Anbi-gegevens

Protestantse Gemeente Apeldoorn, Wijkgemeente Goede Herderkerk, RSIN nummer: 002531483.
(RSIN = Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister met KVK-nummer 76461262

 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Contactgegevens

Protestantse Gemeente Apeldoorn
Wijkgemeente Goede Herderkerk
Asselsestraat 199
7312 CS Apeldoorn
Tel.: 055-3554968
Mail:
Wijkkas Goede Herderkerk:  NL11RABO 0394 0002 77, tnv Goede Herderkerk.

Beleidsplan & Doelstelling

De doelstelling van de Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn is verantwoord in het Jaarplan 2023 en is gepubliceerd op deze website. U vindt het jaarplan via onderstaande link.

Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 1 predikant, 5 ouderlingen, 7 diakenen en 3 ouderling / kerkrentmeesters.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Op onze website www.goedeherderkerk.info vindt u verslagen en overzichten van onze activiteiten.

Anbi staat van baten en lasten Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn.