Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Als u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren. Een kerkdienst volgt een vaste, bepaalde oude liturgie. Als er een gedrukt of gestencild blad is noemen we dit een “Orde van Dienst”. In de kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een eredienst, Hier horen wij de blijde boodschap van het Evangelie.

Voor de dienst wordt er door de organist gespeeld. Als de predikant en de dienstdoende leden van de kerkeraad binnen zijn, volgt de verwelkoming door de ouderling van dienst. Daarna is er een moment van stilte waarna de organist nog een passend muziekstuk ten gehore brengt.

De dienst begint met een intochtslied. Dit is meestal een Psalm. Hierna volgt een groet door de dominee gevolgd door het Kyrië gebed: een gebed om vergeving van wat er de afgelopen week verkeerd is geweest en voor de nood van de wereld, waarna er een loflied gezongen wordt. Er is hierna een moment met de kinderen die naar de Kindernevendienst gaan.

De dienst wordt vervolgd met een gebed bij de opening van de Bijbel. Er zijn meestal twee lezingen: één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament, waarna een lied gezongen wordt dat aansluit bij de lezingen. Aansluitend wordt door de dominee de preek gehouden, gevolgd door een lied.

Daarna wordt het zgn. dankgebed gebeden voor alle goeds dat we ontvangen hebben en worden voorbeden gedaan; deze worden gevolgd door een stil gebed waarin ieder persoonlijk in stilte kan bidden. De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

De dienst word besloten met het zgn. slotlied. Vooraf wordt er eerst gecollecteerd: de eerste rondgang is voor een diaconaal doel, de tweede rondgang is voor de kerk in Apeldoorn. Door het uitspreken van de zegen door de predikant is de dienst afgesloten.

Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor een steeds wisselend doel.

Naast het Liedboek voor de Kerken wordt er uit diverse andere bundels gezongen. Er is dan ook wekelijks een orde van dienst waarbij een zondagsbrief is gevoegd met mededelingen voor de gemeenteleden. Er kan in een dienst de doop bediend worden. Dit gebeurt altijd in het begin van de dienst.

De viering van het Heilig Avondmaal viering vindt plaats na het lied na de preek. In onze kerk wordt het Avondmaal in de lopende vorm gevierd.

Als u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met de scriba van de wijkkerkenraad.